@realoscardelahoya @bhopdaalien @kovalboxer & Kathy Duva #Thepurplecorner #HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events @shomalik
@realoscardelahoya @bhopdaalien @kovalboxer & Kathy Duva #Thepurplecorner #HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events @shomalik

@realoscardelahoya @bhopdaalien @kovalboxer & Kathy Duva #Thepurplecorner #HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events @shomalik

FACE OFF ! #Thepurplecorner #HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events @bhopdaalien @kovalboxer

#HopkinsKovalev @bhopdaalien @kovalboxer @goldenboyboxing @main_events @shomalik @swanson_comm

#HopkinsKovalev @bhopdaalien @shomalik @goldenboyboxing @swanson_comm #Thepurplecorner #Boxing

#HopkinsKovalev @bhopdaalien @shomalik

#HopkinsKovalev @bhopdaalien @shomalik @goldenboyboxing @swanson_comm

@bhopdaalien 👽 #HopkinsKovalev @goldenboyboxing

@kovalboxer @main_events #HopkinsKovalev (at Waldorf Astoria New York)

#HopkinsKovalev @bhopdaalien @goldenboyboxing @main_events @kovalboxer (at Waldorf Astoria New York)

@bhopdaalien #HopkinsKovalev  (at Waldorf Astoria New York)
@bhopdaalien #HopkinsKovalev  (at Waldorf Astoria New York)

@bhopdaalien #HopkinsKovalev (at Waldorf Astoria New York)

Kathy Duva #HopkinsKovalev @main_events @kovalboxer (at Waldorf Astoria New York)

#HopkinsKovalev @goldenboyboxing @realoscardelahoya @bhopdaalien @main_events @kovalboxer (at Waldorf Astoria New York)

👽 56-6-2 ( 32 KOs) @bhopdaalien #HopkinsKovalev  (at Waldorf Astoria New York)
👽 56-6-2 ( 32 KOs) @bhopdaalien #HopkinsKovalev  (at Waldorf Astoria New York)

👽 56-6-2 ( 32 KOs) @bhopdaalien #HopkinsKovalev (at Waldorf Astoria New York)

#HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events  (at Waldorf Astoria New York)
#HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events  (at Waldorf Astoria New York)

#HopkinsKovalev @goldenboyboxing @main_events (at Waldorf Astoria New York)

Getting ready to start the presser for #HopkinsKovalev #Thepurplecorner (at Waldorf Astoria New York)